ตัวชี้วัดเขต 8

ผ่านร้อยละ 79

ตัวชี้วัด PA

ผ่านร้อยละ 100

ตัวชี้วัด Service Plan

ผ่านร้อยละ 63